Fellows

Founding Fellows (as approved by EC and GB in September 1995 and awarded FIAN in 1996)


1. Dr. T. K. Ghosh


2. Dr. C. U. Velmurugendran


3. Dr. E. P. Bharucha


4. Dr. P. M. Dalal


5. Dr. N. H. Wadia


6. Dr. D. Nagaraja


7. Dr. Anil D. Desai


8. Zaheer Ahmed Sayeed


9. Dr. Baldev Singh


10. Dr. Satyanarayana


11. Dr. K. S. Mani


12. Dr. G. Arjundas


13. Dr. G. Arjundas


14. Dr. N. N. Sarangi


15. Vimala Virmani


16. Dr. R. S. Wadia


17. K. Jagannathan


18. Dr. Devika Nag


19. Dr. S. Janaki20. Dr. B. C. Katiyar


21. Dr. M. Veeraraghava Reddy


22. Dr. K. K. Sinha


23. B. S. Singhal


24. Dr. Meena Gupta


25. Dr. Shyamal Kumar Sen


26. M. C. Maheshwari


27. Dr K. Srinivasan


28. Dr. G. K. Ahuja


29. M. Gourie-Devi


30. Dr. P. K. Sethi


31. Dr. K. Srinivas


32. Dr. M. L. Suri


33. Dr. J. S. Chopra


34. Dr. S. Venkataraman


35. Anupam Das Gupta


36. Dr. S. Prabhakar


37. Dr. K. Rajasekharan Nair
Fellows Elected Thereafter

1996

38. Dr. S. M. Katrak


39. Dr. Pravina Shah

40. Dr. D. Nagaraja1997

41. Dr. H. V. Srinivas


42.Dr. Madhuri Behari


43.Dr. V. S. Achar

44. Dr. I. M. S. Sawhney


45. Dr. Ambar Chakravarty1998

46. Dr. S. Mohandas


47.Dr. P. Satishchandra

48. Dr. R. Sridharan2001

49.Dr. Arun B. Taly

50. Dr. U. K. Mishra2002

51. Dr. (Col) R.M. Dhamija2004

52.Dr. M. M. Mehndiratta

53. Dr. P. V. S. Rana2005

54.Dr. A. V. Srinivasan2006

55.Dr. Rakesh Shukla2007

56.Dr. A. K. Roy

57 .Dr. Chandran Gnanamuthu2009

58.Dr. Sanjeev V. Thomas2010

59.Dr. V. P. Mondkar2011

60. Dr. Chandrasekhar Meshram


61. Dr. Subhash Kaul

62. Dr. Pramod K. Pal2012

63. Dr. R. K. Garg


64. Dr. K. S. Anand

65. Dr. V. V. Nadkarni2013

66. Dr. Satish V. Khadilkar


67. Dr. Kalyan B. Bhattacharyya2015

68. Dr. K. Venkateswarlu


69. Dr. V. Natarajan


70. Dr. R. S. Jain


71. Dr. B. Rajendran


72. Dr. Apoorva Pauranik
2016

73. Dr. B. Vengamma


74. Dr. G. T. Subhas


75.Dr. M. Madhusudanan


76. Dr. A. Nalini


77.Dr. Nirmal Surya
2017

78. Dr. Jayantee Kalita


79. Dr. M. V. Padma


80.Dr. S. R. Chandra


81. Dr. S. Sita Jayalakshmi


82.Dr. G. Krishnamoorthy
2018

83. Dr. Dhanpat Kochar


84. Dr. S. Kumaravelu


85.Dr. Sudhir Shah


86. Dr. Vinay Goyal


87.Dr. Vivek Lal
2019

88.Dr. Tapas Kumar Banerjee


89. Dr. Bindu Menon


90.Dr. Dr. K. Bhanu


91.Dr. U. Meenakshisundaram


92. Dr. M. A. Aleem


93.Dr. R. Lakshminarasimhan


94. Dr. Nalin Chaudhary


95.Dr. Ummer Karadan2022

96. Dr. Ajit Madhav Sowani


97. Dr. Kameshwar Prasad


98. Dr. ManjariTripathi


99. Dr. Ravi Yadav


100. Dr. Sangeeta Ravat


101. Dr. K P Sivaraman Nair


102. Dr. Sudhir Kothari


103. Dr. Thomas Mathew