Fellows

Founding Fellows (as approved by EC and GB in September1995 and awarded FIAN in 1996)

1 Dr. T. K. Ghosh 2 Dr. C. U. Velmurugendran
3 Dr. E. P. Bharucha 4 Dr. P. M. Dalal
5 Dr. N. H. Wadia 6 Dr. D. Nagaraja
7 Dr. Anil D. Desai 8 Dr. Zaheer Ahmed Sayeed
9 Dr. Baldev Singh 10 Dr. Satyanarayana
11 Dr. K. S. Mani 12 Dr. J. M. K. Murthy
13 Dr. G. Arjundas. 14 Dr. N. N. Sarangi
15 Dr. Vimala Virmani 16 Dr. R. S. Wadia
17 Dr. K. Jagannathan 18 Dr. Devika Nag
19 Dr. S. Janaki 20 Dr. B. C. Katiyar
21 Dr. M. Veeraraghava Reddy 22 Dr. K. K. Sinha
23 Dr. B. S. Singhal 24 Dr. Meena Gupta
25 Dr. Shyamal Kumar Sen 26 Dr. M. C. Maheshwari
27 Dr K. Srinivasan 28 Dr. G. K. Ahuja
29 Dr. M. Gourie-Devi 30 Dr. P. K. Sethi
31 Dr. K. Srinivas 32 Dr. M. L. Suri
33 Dr. J. S. Chopra 34 Dr. S. Venkataraman
35 Dr. Anupam Das Gupta 36 Dr. S. Prabhakar
37 Dr. K. Rajasekharan Nair

Fellows elected thereafter 

1996
38 Dr. S. M. Katrak 39 Dr. Pravina Shah
40 Dr. D. Nagaraja
1997
41 Dr. H. V. Srinivas 42 Dr. Madhuri Behari
43 Dr. V. S. Achar 44 Dr. I. M. S. Sawhney
45 Dr. Ambar Chakravarty
1998
46 Dr. S. Mohandas 47 Dr. P. Satishchandra
48 Dr. R. Sridharan
2001
49 Dr. Arun B. Taly 50 Dr. U. K. Mishra
2002
51 Dr. (Col) R.M. Dhamija
2004
52 Dr. M. M. Mehndiratta 53 Dr. P. V. S. Rana
2005
54 Dr. A. V. Srinivasan
2006
55 Dr. Rakesh Shukla
2007
56 Dr. A. K. Roy 57 Dr. Chandran Gnanamuthu
2009
58 Dr. Sanjeev V. Thomas
2010
59 Dr. V. P. Mondkar
2011
60 Dr. Chandrasekhar Meshram 61 Dr. Subhash Kaul
62 Dr. Pramod K. Pal
2012
63 Dr. R. K. Garg 64 Dr. K. S. Anand
65 Dr. V. V. Nadkarni
2013
66 Dr. Satish V. Khadilkar 67 Dr. Kalyan B. Bhattacharyya
2015
68 Dr. K. Venkateswarlu 69 Dr. V. Natarajan
70 Dr. R. S. Jain 71 Dr. B. Rajendran
72 Dr. Apoorva Pauranik
2016
73 Dr. B. Vengamma 74 Dr. G. T. Subhas
75 Dr. M. Madhusudanan 76 Dr. A. Nalini
77 Dr. Nirmal Surya
2017
78 Dr. Jayantee Kalita 79 Dr. M. V. Padma
80 Dr. S. R. Chandra 81 Dr. S. Sita Jayalakshmi
82 Dr. G. Krishnamoorthy
2018
83 Dr. Dhanpat Kochar 84 Dr. S. Kumaravelu
85 Dr. Sudhir Shah 86 Dr. Vinay Goyal
9887 Dr. Vivek Lal
2019
88 Dr. Tapas Kumar Banerjee 89 Dr. Bindu Menon
90 Dr. K. Bhanu 91 Dr. U. Meenakshisundaram
92 Dr. M. A. Aleem 93 Dr. R. Lakshminarasimhan
94 Dr. Nalin Chaudhary 95 Dr. Ummer Karadan
2022      
96 Dr. Ajit Madhav Sowani 97 Dr. Kameshwar Prasad
98 Dr. ManjariTripathi 99 Dr. Ravi Yadav
100 Dr. Sangeeta Ravat 101 Dr. K P Sivaraman Nair
102 Dr. Sudhir Kothari 103 Dr. Thomas Mathew
 
 
Back to Top