Fellows

Founding Fellows (as approved by EC and GB in September1995 and awarded FIAN in 1996)

1 Dr. T.K. Ghosh 20 Dr. C.U. Velmurugendran
2 Dr. E.P. Bharucha 21 Dr. P.M. Dalal
3 Dr. N.H. Wadia 22 Dr. D. Nagaraja
4 Dr. Anil D. Desai 23 Dr. Zaheer Ahmed Sayeed
5 Dr. Baldev Singh 24 Dr. Satyanarayana
6 Dr. K.S. Mani 25 Dr. J.M.K. Murthy
7 Dr. G. Arjundas. 26 Dr. N.N. Sarangi
8 Dr. Vimala Virmani 27 Dr. R.S. Wadia
9 Dr. K. Jagannathan 28 Dr. Devika Nag
10 Dr. S. Janaki 29 Dr. B.C. Katiyar
11 Dr. M. Veeraraghava Reddy 30 Dr. K.K. Sinha
12 Dr. B.S. Singhal 31 Dr. Meena Gupta
13 Dr. Shyamal Kumar Sen 32 Dr. M.C. Maheshwari
14 Dr K. Srinivasan 33 Dr. G.K. Ahuja
15 Dr. M. Gourie-Devi 34 Dr. P.K. Sethi
16 Dr. K. Srinivas 35 Dr. M.L. Suri
17 Dr. J.S. Chopra 36 Dr. S. Venkataraman
18 Dr. Anupam Das Gupta 37 Dr. S. Prabhakar
19. Dr. K. Rajasekharan Nair

Fellows elected thereafter 

1996
37. Dr. S.M. Katrak 39 Dr. Pravina Shah
38. Dr. D. Nagaraja
1997
40. Dr. H.V. Srinivas 43. Dr. Madhuri Behari
41. Dr. V.S. Achar 44 Dr. I.M.S. Sawhney
42. Dr. Ambar Chakravarty
1998
45. Dr. S. Mohandas 47. Dr. P. Satishchandra
46. Dr. R. Sridharan
2001
48. Dr. Arun B. Taly 49. Dr. U.K. Mishra
2002
50. Dr. (Col) R.M. Dhamija
2004
51. Dr. M.M. Mehndiratta 52. P.V.S. Rana
2005
53. Dr. A. V. Srinivasan
2006
54. Dr. Rakesh Shukla
2007
55. Dr. A.K. Roy 56. Dr. Chandran Gnanamuthu
2009
57. Dr. Sanjeev V. Thomas
2010
 58  Dr. V. P. Mondkar
2011
59. Dr. Chandrasekhar Meshram 60. Dr. Subhash Kaul
61. Dr. Pramod K. Pal
2012
62. Dr. R. K. Garg 63. Dr. K. S. Anand
64. Dr. V. V. Nadkarni
2013
65. Dr. Satish V. Khadilkar 66. Dr. Kalyan B. Bhattacharyya
2015
67. Dr. K. Venkateswarlu 68. Dr. V. Natarajan
69. Dr. R. S. Jain 70. Dr. B. Rajendran
71. Dr. Apoorva Pauranik
2016
72. Dr. B Vengamma 73. Dr. G T Subhas
74. Dr. M. Madhusudanan 75. Dr. A Nalini
76. Dr. Nirmal Surya
2017
78. Dr. Jayantee Kalita 79. Dr. M V Padma
80. Dr. S R Chandra 81. Dr. S. Sita Jayalakshmi
82. Dr. G. Krishnamoorthy
Back to Top